Käyttöehdot

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT

Mistory Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän mistory.fi - verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot").

Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palvelun käyttäjät (jäljempänä "Käyttäjä") voivat julkaista edesmenneiden muistosivuja ja muistopöytiä sekä hakea, lukea ja seurata muiden tekemiä muistosivuja ja muistopöytiä sekä tuottaa sisältöä näihin. Lisäksi näihin voidaan sytyttää kynttilöitä tai muistaa lahjoilla.

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten.

Palvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun tai Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä osoitteessa www.mistory.fi.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan erikseen antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

2. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Käyttäjätunnusta tai poistaa Käyttäjätunnus, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjätunnuksella Käyttäjällä on oikeus ostaa Palvelun tuotteita sekä lukea, hakea ja tuottaa sisältöä. Ostaessaan Palvelun tuotteita alaikäinen on velvollinen hankimaan tarvittaessa huoltajan suostumuksen ostoihin ja toimittamaan sen Palveluntarjoajalle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua taikka niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sekä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu pitämään Käyttäjätiedot osaltaan ajantasaisina.

Käyttäjätunnus ja salasana on henkilökohtainen eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Niiden joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa esittää näiden vastaista materiaalia, jota on mm. materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Tällainen toiminta johtaa sisällön poistamiseen, josta ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin.

Käyttäjä on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

3. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei takaa , että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien laatimasta sisällöstä, Palvelun tietosisällöstä taikka niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Tällaisiksi katsotaan myös Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta eikä linkkien takana olevan aineiston sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien, haitallisten ohjelmistojen, linkkien, sisällön häviämisen tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelu ja sen aineisto on immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ja oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Mistory.fin kautta kertyvää dataa ja tilastoja Palvelussa rekisteriselosteen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän sisäänkirjautuminen Palveluun, jos hän on toiminut näiden Käyttöehtojen tai ohjeiden vastaisesti tai rikkonut lakia tai hyviä tapoja. Tarvittaessa Palveluntarjoaja voi myös poistaa Käyttäjätunnukset kokonaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja vastuut kolmannelle taholle, esim. yritysjärjestelyn yhteydessä.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

5. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle tai Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

6. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO

Käyttöehdot tulee voimaan Käyttäjän käyttäessä Palvelua ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa Palvelun päättymään ilman irtisanomisaikaa. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan, kun ne johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa alioikeudessa.